NATJEČAJ za davanje u zakup lokacija za 495. Krčki sajam - Lovrečeva 2019.

Turistička zajednica Grada Krka kao organizator 495. Krčkog sajma – Lovrečeve 2019. (dalje u tekstu Organizator) dana 05.04.2019. objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup lokacija za obavljanje UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI na manifestaciji 495. Krčki sajam -Lovrečeva 2019.

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup lokacija
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 495. Krčkog sajmu – Lovrečeva 2019.
u terminu 8.-10.8.2019. godine.

Natječaj se provodi podnošenjem pismenih ponuda, a lokacije i uvjeti se slijedeći:

 1. NAZIV, BROJ  I UVJETI LOKACIJE
 1. RIBARSKI MUL – I.

Veličina prostora: 50 m²
Početna cijena: 20.000,00 kn
Iznos garantnog pologa: 20.000,00 kn

 • Asortiman hrane

Na lokaciji je obavezna ponuda slijedeće hrane – krčka janjetina sa ražnja, krčki sir i krčki pršut, te upotreba krčkom maslinovog ulja. Navedena hrana mora biti u ponudi tijekom cijelog radnog vremena lokacije. Nije dozvoljena ponuda mljevenog mesa u niti jednom obliku te druga neautohtona hrana (čevapčići, pljeskavice, hamburgeri, kebab, hrenovke… ) te će se u slučaju nepoštivanja ove odredbe automatski otkazati ugovor bez povrata uplaćenih sredstava i garantnog pologa.

 • Ponuda pića

Obavezna je ponuda vrbničke žlahtine od minimalno dva vinara koji su članovi Udruge Žlahtina. Osim otvorene žlahtine (u rinfuzi) obavezna je ponuda i žlahtine u ohlađenim buteljama. Obavezna je ponuda barem dviju domaćih rakija – smokovača, orihovica, liker od masline i slično. 

 • Izgled ugostiteljskog objekta

Za opremanje objekta obavezno je postavljanje bijele platnene pagode bez reklamnih sadržaja dimenzija 5x5m na mjestu koje će Organizator odrediti. Zakupnik je dužan osigurati klupe i stolove (20 kompleta) koji moraju biti od prirodnih materijala (metal, drvo) te bez reklamnih sadržaja. Stolovi će se postaviti na lokaciji koju odredi Organizator. Dozvoljeno je postavljanja suncobrana, isključivo bijele boje bez reklamnih sadržaja. Na ugostiteljskom mjestu nije dozvoljeno nikakvo isticanje reklamnih sadržaja, osim onih koje će biti dodijeljene od strane Organizatora. Osoblje mora biti obučeno u odjeću koja je inspirirana krčkom narodnom nošnjom i tradicijskom odjećom  (za muškarce: crne široke hlače, bijele košulje, bordo pojas, marama oko vrata; za žene: bijele široke košulje, crne obične ili plisirane suknje sa pregačama, i marame oko vrata.) Preporuča se koristiti ekološki prihvatljivu ambalažu.

 1. RIBARSKI MUL II.

Veličina prostora: 50 m²
Početna cijena: 20.000,00 kn
Iznos garantnog pologa: 20.000,00 kn

 • Asortiman hrane

Na lokaciji je obavezna ponuda slijedeće hrane – tuna na žaru, lignje (friteza i žar), riba (friteza i žar), domaća krčka plata (krčki lumbul i kobasice), te upotreba krčkog maslinovog ulja. Navedena hrana mora biti u ponudi tijekom cijelog radnog vremena lokacije. Nije dozvoljena ponuda mljevenog mesa u niti jednom obliku te druge neautohtone hrane (čevapčići, pljeskavice, hamburgeri, kebab, hrenovke… ) te će se u slučaju nepoštivanja ove odredbe automatski otkazati ugovor bez povrata uplaćenih sredstava i garantnog pologa.

 • Ponuda pića

Obavezna je ponuda vrbničke žlahtine od minimalno dva vinara koji su članovi Udruge Žlahtina. Osim otvorene žlahtine (u rinfuzi) obavezna je ponuda i žlahtine u ohlađenim buteljama. Obavezna je ponuda barem dviju domaćih rakija – smokovača, orihovica, liker od masline i slično. 

 • Izgled ugostiteljskog objekta

Za opremanje objekta obavezno je postavljanje bijele platnene pagode bez reklamnih sadržaja dimenzija 5x5m na mjestu koje će Organizator odrediti. Zakupnik je dužan osigurati klupe i stolove (30 komada ) koji moraju biti od prirodnih materijala (metal, drvo) te bez reklamnih sadržaja. Stolovi će se postaviti na lokaciji koju odredi Organizator. Dozvoljeno je postavljanja suncobrana, isključivo bijele boje bez reklamnih sadržaja. Na ugostiteljskom mjestu nije dozvoljeno nikakvo isticanje reklamnih sadržaja, osim onih koje će biti dodijeljene od strane Organizatora. Osoblje mora biti obučeno u odjeću koja je inspirirana mornarskom odjećom. Preporuča se koristiti ekološki prihvatljivu ambalažu.


 1. VELI PARK I

Veličina prostora: 20 m²
Početna cijena: 2.000,00 kn
Iznos garantnog pologa: 2.000,00 kn

 • Asortiman hrane

Na lokaciji je obavezna ponuda isključivo krčkih šurlica.  Navedena hrana mora biti u ponudi tijekom cijelog radnog vremena lokacije. Nije dozvoljena ponuda niti jedne druge hrane na ovoj lokaciji, te će se u slučaju nepoštivanja ove odredbe automatski otkazati ugovor bez povrata uplaćenih sredstava.

 • Ponuda pića

Obavezna je ponuda vrbničke žlahtine od minimalno dva vinara koji su članovi Udruge Žlahtina. Osim otvorene žlahtine (u rinfuzi) obavezna je ponuda i žlahtine u ohlađenim buteljama. Obavezna je ponuda barem dviju domaćih rakija – smokovača, orihovica, liker od masline i slično. 

 • Izgled ugostiteljskog objekta

Zakupnik je dužan osigurati barske stolove (3 komada) bez reklamnih sadržaja. Stolovi će se postaviti na lokaciji koju odredi Organizator. Dozvoljeno je postavljanja suncobrana, isključivo bijele boje bez reklamnih sadržaja. Na ugostiteljskom mjestu nije dozvoljeno nikakvo isticanje reklamnih sadržaja, osim onih koje će biti dodijeljene od strane Organizatora. Preporuča se koristiti ekološki prihvatljivu ambalažu.


 1. VELI PARK II.

Veličina prostora:  40 m²
Početna cijena: 6.000,00 kn
Iznos garantnog pologa: 6.000,00 kn

 • Asortiman hrane

Na lokaciji je obavezna ponuda slijedeće hrane – domaća krčka hladna plata (domaći suhi naresci od krčkog sira, krčkog pršuta, slane ribe, krčke kobasice, krčki pomidori,…). Navedena hrana mora biti u ponudi tijekom cijelog radnog vremena lokacije. Nije dozvoljena ponuda mljevenog mesa u niti jednom obliku te druge neautohtone hrane (čevapčići, pljeskavice, hamburgeri, kebab, hrenovke… ) te hrane iz friteze. U slučaju nepoštivanja ove odredbe automatski će se otkazati ugovor bez povrata uplaćenih sredstava i garantnog pologa.

 • Ponuda pića

Obavezna je ponuda vrbničke žlahtine od minimalno dva vinara koji su članovi Udruge Žlahtina. Osim otvorene žlahtine (u rinfuzi) obavezna je ponuda i žlahtine u ohlađenim buteljama. Obavezna je ponuda barem dviju domaćih rakija – smokovača, orihovica, liker od masline i slično. 

 • Izgled ugostiteljskog objekta

Za opremanje objekta obavezno je korištenje prirodnih materijala u skladu sa podnebljem. Lokacija se mora urediti kao šank, postavljanje stolova nije moguće na ovoj lokaciji.  Nije dozvoljeno isticanje nikakvih reklamnih sadržaja, osim onih koje će biti dodijeljene od strane Organizatora.  Ukoliko se koriste suncobrani oni moraju biti bez reklama i bijele boje. Osoblje mora biti obučeno u odjeću koja je inspirirana tradicijskom odjećom otoka Krka. Preporuča se koristiti ekološki prihvatljivu ambalažu.


UVJETI I PRAVILA NATJEČAJA

 1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA ZA SVE LOKACIJE
 • Radno vrijeme  - 8. kolovoza od 20.00 sati do 9.kolovoza u 02.30, 9.kolovoza od 20.00 sati do 10.kolovoza u 02.30, 10.kolovoza u 20.00 sati do 11.kolovoza u 03.30
 • Zakupnik ne smije puštati glazbu sa vlastitih razglasnih uređaja u ugostiteljskom objektu za cijelo vrijeme trajanja zakupa.
 • Hrana i piće smije se posluživati isključivo u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži.
 • Zakupnik mora voditi računa o čistoći stolova, klupa i cijele zakupljene površine.
 • Zakupnik mora otpad zbrinjavati na isključivo dozvoljen način. Naročito se to odnosi na masnoće i ostali organski otpad koje nije dozvoljeno bacati u more i slično.
 • Iskazana cijena najma uključuje zakup javne površine, korištenje postojećeg priključnog ormarića za električnu energiju.
 • Zakupnici površinu preuzimaju najranije 7.8.2019. u 6.00 sati , a dužni s je isprazniti od osoba i stvari do 11.8.2019.  u 14.00 sati. Priprema i postavljanje objekata, uređaja i opreme započinje od 7. kolovoza 2019. godine u 6,00 sati.
 • Raspremanje i čišćenje zakupljene javne površine započinje 11. kolovoza u 04.00 sati do 11. kolovoza u 14.00 sati.
 • Prije sklapanja ugovora o zakupu zakupci su dužni Organizatoru dostaviti Plan potrošnje energije biti će s sastavni dio ugovora, a zakupac se je istog dužan pridržavati u vrijeme trajanja ugovora. U slučaju nepridržavanja predočenog Plana potrošnje, a u koju svrhu organizator ima pravo provesti nadzor, Organizator ima pravo bez prethodnog upozorenja zakupca isključiti iz elektrosustava

Dodatne financijske obaveze zakupca navedenih lokacija su:

 • Nabava šatora za lokaciju. Dimenzije i tip šatora – bijela pagoda 5x5m
 • Nabava stolova (definirati točno koliko po kojoj lokaciji, izgled klupa, materijali… )
 • Trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do šatora i njezinog razvođenja po šatoru
 • Trošak priključka i izvođenja privremene vodovodne instalacije i potrošnje vode
 • Dodatno opremanje lokacije

U slučaju nepoštivanja bilo koje od ovih odredbi automatski će se otkazati ugovor bez povrata uplaćenih sredstava i bez povrata garantnog pologa.

 


 

 1. OPĆE ODREDBE I UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU
 • Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena javne površine koja se daje u zakup i koji imaju podmirene sve obaveze prema Gradu Krku i TZ Grada Krka.
 • Na zakupljenim površinama moguće je obavljati djelatnost u sklad sa namjenom utvrđenom u točki 1. ovog natječaja. Ukoliko zakupac lokaciju koristi suprotno namjeni ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava i garantnog pologa.
 • Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokacijama iz ovog natječaja uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i pod zakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, što podrazumijeva ishođenja svih dozvola i odobrenja od nadležnih tijela o svom trošku.
 • Zakupci su u cijelosti odgovorni trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredaba zakonskih propisa i pod zakonskih akata Republike Hrvatske.
 • Zakupci jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje Organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zakupili.
 • Zakupac ne smije dati zakupljeni prostor u podzakup, niti u zakupljenom prostoru ostvarivati partnerski odnos bez ugovora sa organizatorima.
 • Zakupac je dužan poštivati obveze Organizatora nastale na osnovu ekskluzivnih ugovora o poslovnoj suradnji sa sponzorima manifestacije, te na osnovu karaktera manifestacije kojoj je cilj promicanja autohtonih krčkih namirnica, što znači da će uz prijavu na natječaj priložiti:
  • Izjavu da će u ponudi imati isključivo pića koja su u prodajnom asortimanu sponzora
  • Izjavu da će ponudu bazirati na proizvodima koje promovira manifestacija (krčki sir, krčki pršut, žlatinu, krčke kobasice, krčko maslinovo ulje, krčke šurlice) te će to potkrijepiti sporazumom ili ugovorom sa proizvođačima navedenih proizvoda
  • Idejno rješenje uniformi za osoblje (foto dokumentacija)
  • Prodajni asortiman sa cijenama te detaljan opis planirane ponude (vrsta hrane i piće, način serviranja i drugo)

Zakupnik je dužan uz natječajnu dokumentaciju predočiti plan potrošnje energije (popis uređaja koji koriste električnu energiju, snagu u KW-ima, i broj sati rada).


4.PRAVILA NATJEČAJA

 • Pravo podnošenja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja
 • Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • Naziv i adresu ponuditelja, OIB, te telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja
  • Presliku rješenja o upisu u sudski registar ili obrtnice, iz kojih je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja
  • Lokaciju za koju se ponuditelj natječe, te visinu ponuđene naknade
  • Izjave iz Općih odredbi (o prodajnom asortimanu, cijenama i drugo…)
 • Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Turistička zajednica Grada Krka, Vela placa 1/1, 51500 Krk, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“ zaključno do 12.4.2019. godine
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene naknade. U slučaju da dva ili više ponuditelja za istu lokaciju dostave identične ponude, organizirati će se usmeno nadmetanje, o čemu će ponuditelji biti pismeno obaviješteni.
 • Izbor ponuda obaviti će se bez javnog otvaranja dana 15.4.2019. o čemu će svi podnositelji biti obavješteni pismeno u roku od 5 (pet) dana
 • Ugovor će biti sklopljen sa najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 14 dana nakon zaključenja natječaja.
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti u TZ Grada Krka, na email ili na telefon 051 221 414.

 

 

docxPreuzimanje natječaja DOC

pdfPreuzimanje natječaja PDF


© 2020. znaor.com