NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj: 52/19), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

(„Narodne novine“ broj: 23/17., 72/17), članka 28. i 47. Statuta Turističke zajednice grada Krka, Odluke o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Krka od dana 4. veljače 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice rada Krka raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

I.

U skladu s odredbama članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni (300 ECTS bodova)
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.,
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik,
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
6. da poznaje rad na osobnom računalu.


Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

II.


Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kinje,
-ispunjenu suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine na Obrascu izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka.

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka objavljen je na web stranici Turističke zajednice Grada Krka.

III.


Kandidati/kinje su uz Prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis – vlastoručno potpisan, u izvorniku,
    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjereni preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova) (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju
  • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka,
  • dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
  • ovjereni preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)1
  • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – izvornik ili ovjereni preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
  • ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka. (dostupno na web stranici Turističke zajednice Grada Krka).

IV.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:
Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1, 51500 Krk
s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice Grada Krka i tjednom listu.

V.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (dokaze) navedene u Natječaju.
Nepotpune/neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu i potpunu/urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

VI.


Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlana Natječajna komisija, koju imenuje Turističko vijeće.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Natječajna komisija, koja će nakon provedenog intervjua, Turističkom vijeću podnijeti prijedlog jednog ili više kandidata/kinja za direktora/icu Turističke zajednice i to u roku 15 dana od dana zaključenog Natječaja.
Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

VII.

O imenovanju direktora/ice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata u roku 15 dana od dana primljenog prijedloga Natječajne komisije.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Krka.
Turističko Vijeće Turističke zajednice Grada Krka zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće
Turističke zajednice Grada Krka

1 NAPOMENA: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom/icom  može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Uz natječaj je potrebno priložiti i ispunjen Obrazac izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Krka


© 2020. znaor.com