Turistička pristojba za 2021. godinu - obračun paušala

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20, članak 4., članak 12.), pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) koji se koriste za pružanje usluga smještaja.

  • VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE

Donošenjem novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20,),  od 01.01.2020. godine ukinuti su turistički razredi te odluku o visini iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području donosi županijska skupština.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Grad Krk

Kornić, Muraj, Lakmartin,

Vrh, Salatić, Kosić, Bajčić,

Linardići, Nenadići,Poljica,

Pinezić, Skrbčić, Milohnić,

Glavotok, Brzac

Visina turističke pristojbe po glavnom i pomoćnom krevetu

Članak 12. Zakona o turističkoj pristojbi (N/N 52/19)

Za smještaj u domaćinstvu (po krevetu)

350,00

Za smještaj u OPG-u (po krevetu)

200,00

Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj (za svaku smještajnu jedinicu)

500,00

Za smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište robinzonski smještaj (za svaku smještajnu jedinicu)

50,00

Osobe iz članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi istu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice se preuzimaju iz sustava eVisitor u rubrici financije.

  • NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

ZA OBJEKTE U DOMAĆINSTVU

 

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 01.01.2020. svi objekti u domaćinstvu bit će zaduženi za paušalan iznos za cijelu godinu u koji osim glavnih, ulaze i pomoćni kreveti.

  • UPISIVANJE POMOĆNIH KREVETA

 

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 01.01.2020. obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta. Pomoćni kreveti se upisuju u eVistitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.

Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Što se tiče pomoćnih ležajeva koji su upisani u obrazloženju rješenja, a kako bi se osigurala ispravna provedba svih propisa, posebice propisa koji reguliraju prijavu i odjavu turista te obvezu obračun i naplate turističke pristojbe zaključeno je sljedeće:

  • svi iznajmljivači koji će u 2021. godini koristiti pomoćne ležajeve, ako te ležajeve nemaju upisane u izreci rješenja, dužni su prije prijave noćenja turista na pomoćnom ležaju podnijeti zahtjev za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja
  • zahtjev za upis pomoćnih ležajeva iz točke 1. rješavat će se po skraćenom postupku bez potrebe da nadležni ured vrši očevid na terenu
  • uz podnošenje zahtjeva, iznajmljivači su dužni uplatiti iznos turističke pristojbe koji se odnosi na sve osnovne krevete i sve pomoćne krevete (za koje zahtjeva upis u izreku) koje će koristiti u poslovanju
  • u trenutku uplate navedenog iznosa, u sustavu eVisitor takva će uplata biti vidljiva kao pretplata sve do usvajanja zahtjeva iz točke 1. od strane nadležnog ureda izdavanja rješenja u kojem su pomoćni ležajevi uneseni u izreku rješenja, a nakon upisa tog rješenja će se izvršiti korekcijski obračun i zatvoriti pretplata s obračunatim dugovanjem.

Do donošenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete, a pomoćni kreveti su navedeni samo u obrazloženju rješenja ili pomoćni kreveti nisu uopće, morat će samostalno ispuniti uplatnicu uvećanu za iznos sukladno broju pomoćnih kreveta koje koriste i oglašavaju te će plaćanjem turističke pristojbe ispuniti zakonsku obvezu glede plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. Takva uplata će se u sustavu eVisitor generirati kao preplaćen iznos sve dok se u sustavu eVisitor ne evidentira broj pomoćnih kreveta sukladno ishođenom novom rješenju.

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja, ukoliko ne žele iznajmljivati odnosno koristiti pomoćne krevete dužni su odjaviti pomoćne krevete te ih ne smiju niti oglašavati.

Za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja potrebno je u Ured za turizam dostaviti sljedeće:

  • pdfpopunjen zahtjev za upis
  • presliku rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  • upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima ili dokaz o uplati upravne pristojbe na račun državnog proračuna:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160
model: 64
poziv na broj primatelja: 5002 - 29429 - OIB
opis plaćanja: državne upravne pristojbe

Navedenu dokumentaciju moguće je dostaviti Uredu za Turizam mailom, osobno ili poštom na sljedeću adresu:

URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO GORANSKOJ ŽUPANIJI

Ispostava Krk

Trg Bana Jelačića 3, 51500 Krk
Telefoni: 051 354 354

www.udu-pgz.hr

Ukoliko dođe do zakonskih promjena u vezi s plaćanjem Turističke pristojbe bit ćete obaviješteni, više informacija potražite na:

Zakon o turističkoj pristojbi

NN 52/19, 32/20, 42/20

https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi


TZ Krk

City of Krk Tourist Board
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Croatia
+385 51 221 414

© 2023. znaor.com