Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju ekološke pristojbe

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju
(naplati) ekološke pristojbe

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03 i 10/04).

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 412-04/20-01/04
Ur. broj: 2142/01-01-20-3
Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Brusić, v. r.


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com