Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. Grad Krk

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije

(„Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice, na 25. sjednici od 12. prosinca 2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za Grad Krk

 

I.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za Grad Krk.

 

II.

 

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

 • Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:
  - za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 10,00 kn po osobi i noćenju
  - za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn po osobi i noćenju
 • Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odredišta):
  - za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 10,00 kn po osobi i noćenju
  - za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn po osobi i noćenju

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

 • Za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn po krevetu
 • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn po krevetu
 • Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu
 • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 250,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

 • Za prvog člana iznosi 200,00 kn
 • Za drugog člana iznosi 200,00 kn
 • Za svakog slijedećeg člana iznosi 100,00 kn

 

III.

 

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište - robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

IV.

 

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određen je u visini iznosa turističke pristojbe za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a plaća se samo za noćenja ostvarena u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu iz prethodnog stavka ovog članka umanjenu za 70%.

 

V.

 

Članovima uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

 

VI.

 

Pojam obveznika plaćanja turističke pristojbe i ostali pojedini pojmovi iz ove Odluke određeni su Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19) i ostalim propisima na koje isti upućuje.

 

VII.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/19-01/8
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-41
Rijeka, 12. prosinca 2019.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

 

Predsjednik
Erik Fabijanić


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com