Statut Turističke zajednice Grada Krka 2020

Na temelju odredbe Članka 12. i 15. u svezi s čl. 71. st. 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 52/2019.) Skupština Turističke zajednice Grada Krka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, donijela je

 

S T A T U T

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRKA

I              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Turistička zajednica grada Krka (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini grada Krka.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Zajednica je pravna osoba te je upisana Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

 

Članak 3.

Turistička zajednica Grada Krka pravni je sljednik Turističke zajednice Grada Krka upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 48, stranica A, upisni broj 41 (klasa: 334-03/94-03/47 ur. broj: 529-02/94-0002), od 24. rujna 1994. godine.

 

Članak 4.

 

Naziv Zajednice je «Turistička zajednica Grada Krka».

Skraćeni naziv Zajednice je: «TZG Krka».

Sjedište Zajednice je u Gradu Krku.

 

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, s tekstom „TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA - KRK“ i s rednim brojem.

O broju pečata, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Zajednice.

 

Članak 6.

Zajednica ima znak.

Znak se sastoji od obrisa zvonika Krčke katedrale, ispod kojeg se nalazi natpis Krk, te natpis „grad povijesti i kulture“ u podnožju.

Sadržaj i oblik znaka određuje posebnom odlukom Turističko vijeće.

O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Zajednice.

U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

 

Članak 7.

 

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

 

Članak 8.

 

Zajednica ima obvezatne članove.

Osim obvezatnih članova, Zajednica može imati i dragovoljne članove.

Zajednički ciljevi Zajednice i njezinih članova su:

 • razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma,
 • osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda,
 • poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zajednica surađuje s tijelima jedinice lokalne samouprave u sljedećim aktivnostima:

 • dogovaraju zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju jedinici lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista
 • surađuju u izradi planova razvoja turizma u jedinici lokalne samouprave, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
 • prate turistički promet te prijavu i odjavu turista
 • surađuju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
 • surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

 

Članak 9.

 

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

 

Članak 10.

 

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim onih djelatnosti taksativno navedenih u članku 10. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 52/2019.).

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, osim u slučaju navedenom u čl. 10. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 52/2019.).

 

II ZADAĆE ZAJEDNICE

 

Članak 11.

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

 

III  ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I  ODGOVORNOSTI      

 

Članak 12.

 

Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove.

 

Članak 13.

 

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva Zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području za koje se osniva Zajednica.

Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

Obvezatni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju članarine u turističkim zajednicama.

 

Članak 14.

 

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada turističke zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja lokalne turističke zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

 

Članak 15.

 

Skupština Zajednice može donijeti odluku o učlanjenju pravnih i fizičkih osoba koje nisu obvezatni članovi Zajednice kao dragovoljnih članova u Zajednicu na njihov zahtjev.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini i na način koji utvrdi Skupština Zajednice.

Dragovoljni članovi imaju sva prava i obveze kao i obvezatni članovi.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donijeti će Skupština Zajednice.

 

Članak 16.

 

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

 • oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice
 • upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
 • daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
 • daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
 • predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
 • predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
 • predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice
 • predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
 • razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
 • putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
 • daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma
 • koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
 • predlažu promjene i dopune Statuta i općih akata
 • budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju
 • sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
 • provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
 • zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici županije
 • daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
 • pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Zajednice.

 

IV. TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 17.

 

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština,
 2. Turističko vijeće,
 3. Predsjednik Zajednice.
 • Skupština Zajednice

 

Članak 18.

 

Skupština zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine fizičke osobe koje su članovi Zajednice, predstavnici pravnih osoba koje su članovi Zajednice i predstavnici skupine članova koji zastupaju fizičke i pravne osobe članova Zajednice koji pojedinačno imaju manje od 2% prihoda Zajednice, na način da jedan ili više predstavnika u Skupštini zastupa određenu skupinu članova.

Članovi, predstavnici članova Zajednice i predstavnici skupina članova Zajednice, ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

 

Članak 19.

 

Broj članova Skupštine za svakog pojedinog člana Zajednice, odnosno za skupinu članova Zajednice utvrđen je razmjerno visini njihova udjela u prihodu Zajednice, uz ograničenje da pojedini član Zajednice može imati maksimalno 40% članova Skupštine.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 1. ovoga članka računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje je taj član, ili skupina članova uplatila Zajednici, a koje uplate se odnose na obvezu u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, pa se sukladno tome broj članova skupštine Zajednice određuje na sljedeći način:

 • članovi, ili skupine članova Zajednice, koji sudjeluju od 2% do 6% udjela u prihodu Zajednice ostvaruju pravo na jednog člana Skupštine
 • članovi, ili skupine članova Zajednice, koji sudjeluju od 6-10% udjela u prihodu Zajednice ostvaruju pravo na dva člana Skupštine, a na svakih daljnjih započetih 4% udjela u prihodu Zajednice ostvaruju pravo na još jednog člana Skupštine
 • članovi koji pojedinačno sudjeluju s manje od 2% u prihodu Zajednice ostvaruju pravo na zajedničke predstavnike u Skupštini kroz jednu od 3 skupina članova Zajednice, od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika u Skupštini razmjerno udjelu pojedine skupine u prihodu Zajednice i to:
 • članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti,
 • privatni iznajmljivači i
 • članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem ostalih djelatnosti (turističke agencije, prijevoz, brodski prijevoz i izletnički turizam, trgovina, usluge, proizvodnja hrane,…)

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 1. ovoga članka, a promjenu utvrđuje Skupština Zajednice istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvještaja.

 

Članak 20.

 

Skupština Zajednice:

 • donosi Statut Zajednice
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine
 • bira i razrješava članove Turističkog vijeća i člana Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka
 • donosi godišnji program rada Zajednice, izvješće o izvršenju programa rada Zajednice, odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
 • odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo
 • utvrđuje visinu i način plaćanja članarine dragovoljnih članova Zajednice
 • bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Skupštinu Turističke zajednice otoka Krka
 • daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 • donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda
 • nadzire poslovanje turističke zajednice
 • nadzire vođenje poslova Zajednice
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
 • nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice
 • donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno Zakonom i drugim propisima
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Skupština je dužna obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev skupštine odnosno nalog ministarstva postoje.

 

Članak 21.

 

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 • opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
 • prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik,
 • na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 22.

 

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

 

Članak 23.

 

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

 • izbora članova Turističkog vijeća ako se njegov broj smanji za više od ¼
 • na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora turističke zajednice.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, mogu ju sazvati Turističko vijeće ili 20% članova Skupštine.

 

Članak 24.

 

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Ako na sjednici skupštine ne prisustvuje više od polovice članova skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice skupštine.

Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, tako održana sljedeća skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Ako skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta turističko vijeće i saziva nova sjednica skupštine na kojoj se izabiru novi članovi turističkog vijeća.

Način sazivanja i vođenja sjednica Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom.

 

2) Turističko vijeće

 

Članak 25.

 

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice.

 

Članak 26.

 

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice

2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada

3. uz izvješće o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice

6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora

9. donosi poslovnik o svom radu

10. donosi opće akte za službu Zajednice

11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta

12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština

13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada

14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština

15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća

16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključena u turistički promet

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Izvješće o radu turističkog vijeća iz točke 3. prethodnog stavka ovog članka ovoga Statuta sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)

2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

 

Članak 27.

 

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova turističkog vijeća bude iz reda članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.).

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

 

Članak 28.

 

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

 • opozivom od strane Skupštine Zajednice,
 • na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ili ako ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština Zajednice bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojemu je ta funkcija prestala na jedan od načina iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 29.

 

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Članovi turističkog vijeća ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu turističkog vijeća.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

 

Članak 30.

 

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od st. 2. ovog članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova turističkog vijeća.

 

Članak 31.

 

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

 

3) Predsjednik Zajednice

 

Članak 32.

 

Zajednica ima predsjednika Zajednice koji predstavlja Zajednicu.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik koji je ujedno i predsjednik skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju iz redova članova Zajednice odredi gradonačelnik.

Osoba iz prethodnog stavka ovog članka može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

Osobe iz stavaka 2. i 3. ovog članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne primaju naknadu.

 

Članak 33.

 

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu
 • saziva i presjeda Skupštini Zajednice
 • saziva i presjeda sjednicama Turističkog vijeća Zajednice,
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Članak 34.

 

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

U trenutku razrješenja načelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore načelnika.

 

4) Radna tijela

 

Članak 35.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

 

V.  PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

 

Članak 36.

 

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor turističke zajednice.

Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovoga članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U ZAJEDNICI

 

Članak 37.

 

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba. 

Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi turističko vijeće Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističke zajednice.

 

Članak 38.

 

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

 • provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
 • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
 • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
 • obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
 • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
 • daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
 • obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

 

Članak 39.

 

Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

Direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osobi iz stavka 7. ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

 

Članak 40.

 

Turistička zajednica ima direktora.

Direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01.01.2022.).

Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 39. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Direktora turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Ukoliko se na raspisani natječaj za izbor direktora Zajednice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan direktorom Zajednice, natječaj će se ponoviti.

 

Članak 41.

 

Direktor Zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice.

Na osnovi ovlasti iz prethodnog stavka ovoga članka direktor Zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u turističkoj zajednici.

Direktor Zajednice za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice (od 01. 01. 2022.).

 

Članak 42.

 

Direktor Zajednice:

 • provodi odluke Turističkog vijeća,
 • organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
 • zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
 • zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
 • usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i Zajednice te se brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,
 • odlučuje o zapošljavanju radnika u Zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zajednice,
 • upozorava radnike i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
 • odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
 • predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Zajednice,
 • odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
 • potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
 • priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
 • podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Zajednice, najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Zajednice,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

 

Članak 43.

 

Turističko vijeće može razriješiti direktora turističke zajednice i prije isteka mandata:

1. na osobni zahtjev

2. ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti turistička zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano

3. ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta

4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama

5. ako ne podnese turističkom vijeću izvješće o svom radu

6. ako turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističke zajednice mogu podnijeti predsjednik, skupština ili turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

 

Članak 44.

 

Direktor Zajednice i drugi radnici zaposleni u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica.

Direktor Zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

Direktor Zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice.

 

VII. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

 

Članak 45.

 

Radi obavljanja turističko – informativnih poslova Zajednica može odlukom ustrojiti turističko – informativni centar (dalje: Centar), kao užu organizacijsku jedinicu unutar Zajednice.

Centar nema svojstvo pravne osobe.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi rada Centra uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

 

Članak 46.

 

Zadaće Centra su:

 • prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području Zajednice,
 • prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice
 • informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture, i dr.
 • promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,
 • davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
 • suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama
 • drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća.

Centar radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

 

Članak 47.

 

Poslove Centra vodi i organizira voditelj koji za svoj rad i rad Centra odgovara Turističkom vijeću i direktoru Zajednice.

Na pravni status voditelja Centra, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

 

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

 

Članak 48.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Zajednice osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo.

Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

 

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

 

Članak 49.

 

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obveze Zajednica odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

Članak 50.

 

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

Članak 51.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada. 

Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi. 

Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.

 

Članak 52.

 

Turistička zajednica grada Krka obvezna se je u postupku donošenja Programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada za sljedeću poslovnu godinu Turističkoj  zajednici županije.

 

Članak 53.

 

Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje.

Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti

 

Članak 54.

 

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

Izmjene iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

Zajednica je dužna program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor turističke zajednice.

 

Članak 55.

 

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.

Izvješće o izvršenju programa rada dostavlja se Turističkoj zajednici županije.

Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka tekuće godine.

Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 4. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

 

Članak 56.

 

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

 • turističke pristojbe, u skladu s posebnim propisom koji uređuje turističku pristojbu,
 • članarine, u skladu s posebnim posebnim propisom koji uređuje članarine u turističkim zajednicama,
 • prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti iz čl.10.stavak 2. ovog Statuta
 • proračuna Grada Krka, proračuna Primorsko goranske županije te državnog proračuna
 • članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine Zajednice,
 • dragovoljnih priloga i darova
 • imovine u vlasništvu
 • fondova Europske unije i drugih fondova

Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice,

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda turističke zajednice.

Ograničenje iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru Zajednice.

 

Članak 57.

 

Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

 

Članak 58.

 

Sredstva Zajednice vode se na jednom ili više žiro-računa.

 

Članak 59.

 

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

 

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

 

Članak 60.

 

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnog centra, objavom na mrežnim stranicama Zajednice, oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja, internetom ili na drugi prikladni način.

 

Članak 61.

 

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito i potpuno informiranje javnosti o radu Zajednice.

 

XI. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 62.

 

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

Povreda odredaba ovoga Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

 

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

 

Članak 63.

 

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE

 

Članak 64.

 

Zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

 • Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu
 • Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke
 • Zajednica nije održala izbore za novu skupštinu sukladno Zakonu i Statutu
 • se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice
 • Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo
 • Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice
 • troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice
 • Zajednica u roku iz članka 22. stavka 5. Zakona, ne izabere direktora .

 

Članak 65.

 

Turistička zajednica Primorsko goranske županije dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike, u slučaju prestanka Zajednice.

Imovinu Zajednice nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka Zajednice stječe Turistička zajednica Primorsko goranske županije.

 

XIV. STATUTI I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 66.

 

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.      

Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom  i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akti nisu u suglasnosti sa Statutom,  Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

 

Članak 67.

 

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora turističke zajednice.

 

Članak 68.

 

Ostali opći akti Zajednice su:

 • ustrojstvu,
 • organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 • radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
 • obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,
 • drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

 

Članak 69.

 

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

 

Članak 70.

 

Statut Zajednice objavljuje se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na mrežnim stranicama Zajednice i na oglasnoj ploči Zajednice.

Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 71.

 

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Do konstituiranja novih tijela turističke zajednice Grada Krka u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

               

Članak 72.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Krka objavljen u  „Službenim novinama“  službenom glasilu Primorsko-goranske županije broj 4. od 15. veljače 2010. godine.

 

Članak 73.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana po objavi u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i  obveza direktora Zajednice  od strane predsjednika Zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Objavljen u Službenim novinama PGŽ br. 28 od 24.08.2020.
Ur.broj:  05/04-2020
Krk, 28.07.2020.

Predsjednik Skupštine
Turističke zajednice Grada Krka

Prof. Darijo Vasilić


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com