Turistička pristojba za 2020. godinu - obračun paušala

Turistička pristojba za 2020. godinu - obračun paušala

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20, članak 4., članak 12.), pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) koji se koriste za pružanje usluga smještaja.

 • VISINA TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE

Donošenjem novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20,),  od 01.01.2020. godine ukinuti su turistički razredi te odluku o visini iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području donosi županijska skupština.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Zbog situacije s COVID-19  Ministarstvo turizma je donijelo Pravilnik o smanjenju iznosa paušala za 2020. godinu (NN 36/2020 od 25.03.2020.)

 • za glavne krevete u iznosu od 50% te
 • potpuno oslobođenje plaćanja paušala za pomoćne krevete.

 

Grad Krk

Kornić, Muraj, Lakmartin,

Vrh, Salatić, Kosić, Bajčić,

Linardići, Nenadići,Poljica,

Pinezić, Skrbčić, Milohnić,

Glavotok, Brzac

Visina turističke (boravišne) pristojbe po glavnom i pomoćnom krevetu

Članak 12. Zakona o turističkoj pristojbi (N/N 52/19)

Popust u 2020. godini- umanjeno zbog posebnih okolnosti

Za smještaj u domaćinstvu (po krevetu)

350,00

175,00

Za smještaj u OPG-u (po krevetu)

200,00

100,00

Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj (za svaku smještajnu jedinicu)

500,00

250,00

Za smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište robinzonski smještaj (za svaku smještajnu jedinicu)

250,00

125,00

Osobe iz članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi istu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice se preuzimaju iz sustava eVisitor u rubrici financije. Zaduženja  se prati unutar aplikacije eVisitor i uplatnice ispisuju iz iste aplikacije.

 

 • OBRAČUN TURISTIČKE PRISTOJBE

 

Obračun se temelji na maksimalnom broju kreveta/smještajnih jedinica  u godini. To znači da se zbrajaju svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika, a dobiveni ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada.

Ako obveznik tijekom godine poveća broj kreveta/smještajnih jedinica u općini/gradu napravit će se korektivni obračun paušala odnosno uvećat će se iznos godišnjeg paušala.

Ako obveznik tijekom godine smanji broj kreveta/smještajnih jedinica ili ishodi rješenje o ukidanju objekta, zaduženja se neće mijenjati.

 

Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika (NN 105/2020)  kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sljedeće uvjete:

 • Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
 • Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
 • U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini.
 • POMOĆNI KREVETI

 

Zbog posebnih okolnosti u 2020. godini pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu bili su oslobođeni plaćanja turističke  pristojbe za pomoćne krevete (NN 36/2020. od 25.03.2020.).

Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.

Kako su se pomoćni kreveti uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe te su izbrisani iz sustava e Visitor.

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 01.01.2020. obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta. Pomoćni kreveti se upisuju u eVistitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.

Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Što se tiče pomoćnih ležajeva koji su upisani u obrazloženju rješenja, a kako bi se osigurala ispravna provedba svih propisa, posebice propisa koji reguliraju prijavu i odjavu turista te obvezu obračun i naplate turističke pristojbe zaključeno je sljedeće:

 • svi iznajmljivači koji će u 2021. godini koristiti pomoćne ležajeve, ako te ležajeve nemaju upisane u izreci rješenja, dužni su prije prijave noćenja turista na pomoćnom ležaju podnijeti zahtjev za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja
 • zahtjev za upis pomoćnih ležajeva iz točke 1. rješavat će se po skraćenom postupku bez potrebe da nadležni ured vrši očevid na terenu
 • uz podnošenje zahtjeva, iznajmljivači su dužni uplatiti iznos turističke pristojbe koji se odnosi na sve osnovne krevete i sve pomoćne krevete (za koje zahtjeva upis u izreku) koje će koristiti u poslovanju
 • u trenutku uplate navedenog iznosa, u sustavu eVisitor takva će uplata biti vidljiva kao pretplata sve do usvajanja zahtjeva iz točke 1. od strane nadležnog ureda izdavanja rješenja u kojem su pomoćni ležajevi uneseni u izreku rješenja, a nakon upisa tog rješenja će se izvršiti korekcijski obračun i zatvoriti pretplata s obračunatim dugovanjem.

Do donošenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete, a pomoćni kreveti su navedeni samo u obrazloženju rješenja ili pomoćni kreveti nisu uopće, morat će samostalno ispuniti uplatnicu uvećanu za iznos sukladno broju pomoćnih kreveta koje koriste i oglašavaju te će plaćanjem turističke pristojbe ispuniti zakonsku obvezu glede plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. Takva uplata će se u sustavu eVisitor generirati kao preplaćen iznos sve dok se u sustavu eVisitor ne evidentira broj pomoćnih kreveta sukladno ishođenom novom rješenju.

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja, ukoliko ne žele iznajmljivati odnosno koristiti pomoćne krevete dužni su odjaviti pomoćne krevete te ih ne smiju niti oglašavati.

Za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja potrebno je u Ured za turizam dostaviti sljedeće:

 • pdfpopunjen zahtjev za upis
 • presliku rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima ili dokaz o uplati upravne pristojbe na račun državnog proračuna:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160
model: 64
poziv na broj primatelja: 5002 - 29429 - OIB
opis plaćanja: državne upravne pristojbe

Navedenu dokumentaciju moguće je dostaviti Uredu za Turizam mailom, osobno ili poštom na sljedeću adresu:

URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO GORANSKOJ ŽUPANIJI

Ispostava Krk

Trg Bana Jelačića 3, 51500 Krk
Telefoni: 051 354 354

www.udu-pgz.hr

Više informacija:
Zakon o turističkoj pristojbi

NN 52/19, 32/20, 42/20

https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com